Home » Vergunningverlening utiliteitsnieuwbouw

Vergunningverlening utiliteitsnieuwbouw

De nieuwbouwproductie van utiliteitsgebouwen bereikte in 2009 een absoluut hoogtepunt, maar sindsdien gaat het bergafwaarts. Dit komt enerzijds door conjuncturele factoren, zoals vraaguitval in de laagconjunctuur na 2008, een verhoogde risicoperceptie bij financiers en ontwikkelaars en strengere financieringseisen rondom projecten. Daarnaast neemt de vraag naar utiliteitsgebouwen ook structureel af, onder meer doordat de beroepsbevolking niet meer groeit en de leegstand in veel gebouwsoorten hoog is.

Uitzondering hierop zijn de bedrijfsruimtes, waar door de grote vraag naar XXL distributiecentra juist een verdubbeling van het totale nieuwbouwvloeroppervlak te verwachten is in de komende jaren. Op deze pagina geven we een overzicht van de vergunningverlening voor de gebouwtypen schuren en stallen, onderwijsgebouwen en horecagebouwen.

Schuren en stallen

De vergunningverlening voor de nieuwbouw van schuren en stallen vertoont de laatste jaren een dalende trend. Dit geldt voor het aantal vergunningen en de bouwsom van de verleende vergunningen. Tussen 2010 en 2016 zakte het aantal verleende vergunningen van 1.750 naar 893 projecten. De bouwsom halveerde ongeveer in deze periode, van € 612 miljoen in 2010 tot € 311 miljoen in 2016. Het bruto vloeroppervlak van de verleende vergunningen viel terug van bijna 2,79 miljoen m2 in 2010 tot 1,66 miljoen m2 in 2015, maar laat in 2016 juist weer een opgaande lijn zien en komt uit op een totaal van 1,88 miljoen m2. Het afnemen van de totale bouwsom en het aantal verleende vergunningen in combinatie met de toename van het totale bruto vloeroppervlak, zorgt er voor dat de bouwsom per m2 BVO in 2016 met 16,6% gedaald is ten opzichte van de 2015. Het oppervlak per vergunning steeg in diezelfde periode juist met ruim een kwart. Daardoor neemt de bouwsom per vergunning in 2016 licht toe, al ligt deze al jaren tamelijk stabiel tussen de € 330.000 en € 350.000.

Figuur 1 Kerncijfers vergunningverlening voor schuren en stallen

utiliteitsgebouwen
Bron: Bouwproductie in detail – de korte termijn 2017

 

Onderwijsgebouwen

De dalende tendens in de nieuwbouw van onderwijsgebouwen zet ook in 2016 verder door, afgaande op de verleende vergunningen. De totale bouwsom van de vergunningverlening in 2016 kwam uit op € 255 miljoen, verdeeld over 77 projecten. In 2011 werd nog voor € 565 miljoen vergunningen aangevraagd. De daling van de waarde van de bouwsom tussen 2011 en 2016 bedraagt dus iets meer dan 60%. Ook het vloeroppervlak daalde in 2016 flink: BouwKennis heeft berekend dat het totale oppervlak waarvoor in 2016 een vergunning verleend is ongeveer 240.000 m2 BVO geweest moet zijn.

Figuur 2 Kerncijfers verleende vergunningen voor onderwijsgebouwen

utiliteitsgebouwen
Bron: Bouwproductie in detail – de korte termijn 2017

Horecagebouwen

In de komende jaren wordt een toename van het aantal vierkante meters van horecagebouwen verwacht. Het totale vloeroppervlak van horecaprojecten waarvoor een vergunning is verleend nam namelijk toe van 85.000 m2 BVO in 2013 tot 246.000 m2 BVO in 2015. Het aantal projecten waar deze vierkante meters over verdeeld zijn, is tussen 2010 en 2015 opvallend stabiel. In 2015 werd voor 78 projecten een vergunning verleend. De opwaartse trend in de nieuwbouwvolumes voor horecagebouwen is opvallend. In een aantal steden – onze hoofdstad Amsterdam voorop – is recentelijk een hotelbouwstop afgekondigd. Door de transformatiegolf van kantoren naar andere functies zijn met name in Amsterdam veel hotels toegevoegd. Om een hotelbubbel tegen te gaan, willen met name de grote steden de toename aan hotels indammen. De stijging van de vergunningverlening is daarom extra opvallend. Mogelijk willen veel hotels de bouwstop voor zijn en vragen zij nog snel een bouwvergunning aan.

Figuur 3 Kerncijfers verleende vergunningen voor nieuwe horecagebouwen

utiliteitsgebouwen
Bron: Bouwproductie in detail – de korte termijn 2017

Meer weten?

Wil je bovenstaande cijfers ook weten voor de bedrijfsruimtemarkt, kantoorgebouwen, ziekenhuizen (cure), gebouwen voor het care segment, winkels, gebouwen voor sport en ontspanning en culturele gebouwen? Vraag deze gegevens dan nu op bij onze marktinformatiespecialisten via het formulier hiernaast.

In het rapport Bouwproductie in detail – de korte termijn hebben we de woningbouw en utiliteitsbouw uitgebreid geanalyseerd. Ook benieuwd naar cijfers over de woningbouw? Bekijk dan deze pagina:

» Vergunningverlening woningnieuwbouw